«حاتم شاکرمی» روز یکشنبه در نشست خبری که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، افزود: با تصویب تبصره یک ماده هفت قانون کار در سال ۶٩ دولت مکلف شد که حداکثر سقف زمانی مشاغل غیرمستمر را مشخص کند و تاکنون به دلایل مختلف این اقدام انجام نشد. وی اضافه کرد: سرانجام پس از ٢٨ سال این موضوع در دستور کار کمیسیون اجتماعی دولت قرار گرفت و پیشنهاد شد که در کارهای غیر مستمر چنانچه بیش از سه سال به طول انجامد شاغلین به عنوان کارگر دایم تلقی شده و از مزایای امنیت شغلی بهره مند شوند. معاون وزیر کار در خصوص مزایای این کارگران گفت: امنیت شغلی و پایداری اشتغال از مزیت های اصلی این آیین نامه است که کارگران می توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند. وی توضیح داد: اگر زمان اجرا بیش از چهار سال باشد، سقف اشتغال باید حفظ شود و چنانچه خلاف آیین نامه عمل شود مراجع رسیدگی مکلف به رسیدگی به درخواست کارگر هستند. ادامه دارد...