وزارت خارجه : محموله یک‌میلیون دُزی واکسن کرونا در حال رسیدن از اتریش