لوازم يدكي مزدادوره آموزشی انتخاب هوشمندانه رشته …لباسکار-تیشرت تبلیغاتی -کلاه تبلیغاتیآموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …

سرلشکر صفوی: مرکز فرماندهی و کنترل تهدیدات زیستی تشکیل شود