تعمیر تلویزیون ال جیباشگاه مشتریان با امکانات ویژه …فروش ویژه دستگاه تصفیه آبقالبسازی و پرسکاری

جزییات پرداخت پنج میلیارد تومان کمک معیشت به دستفروشان پایتخت