طالبان نماینده جدید افغانستان در سازمان ملل را معرفی کرد