احتمال برگزاری نشست کمیسیون مشترک در روز جمعه

احتمال برگزاری نشست کمیسیون مشترک در روز جمعه