طحان نظیف از برگزاری جلسه برای کاهش ایرادات قانون بودجه خبر داد