هلدینگ تجارت بین الملل بهمردمرکز مشاوره کودک و نوجوانچاپ کارت pvc تکی -قیمت دستگاه چاپ …فروش ویژه دستگاه تصفیه آب

فارغ‌التحصیلی نخستین دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی دانشگاه سمنان
ایسنا/سمنان رئیس پردیس علوم و فناوری‌های نوین دانشگاه سمنان از فارغ‌التحصیلی نخستین دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی گرایش بیومواد در این دانشگاه خبر داد . دکتر بهنام خوش اندام 5 مردادماه در آیینی به این مناسبت اظهار کرد: زهرا ناظمی نخستین دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی گرایش بیومواد این پردیس است که با دفاع از پایان نامه خود با عنوان" رهایش دوگانه کوچک مولکول‌ها از هیدروژل حاوی میکرو ذرات به منظور ترمیم مدل نیمه قطع شدگی ضایعه نخاعی در موش صحرایی " فارغ التحصیل شد . رئیس پردیس علوم و فناوری‌های نوین دانشگاه سمنان افزود: دکتر محمد صادق نور بخش به عنوان استاد راهنما و دکتر سحر کیانی از اعضای هیات علمی پژوهشگاه رویان به عنوان استاد راهنما و دکتر حسین بهاروند از اعضای هیات علمی پژوهشگاه رویان استاد مشاور این پایان نامه بودند . دکتر خوش اندام در توضیح این پایان نامه گفت‌: ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺨﺎﻋﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺮبﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ عصبی مرکزی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺟﺰﺋﻲ و ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎی حرﻛﺘﻲ و ﺣﺴﻲ ﻣﻲﺷﻮد. در روﻳﻜﺮدﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ دارو را ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﺪروژلﻫﺎی ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺣﺎوی دارو ﺑﻪ موضع آسیب می‌رسانند . وی ادامه داد: در این رساله ابتدا مدل ضایعه نخاعی را در موش صحرایی ایجاد ، سپس ژلی که حاوی دو داروی مینوسایکلینو و پاکلیتاکسل بود به ناحیه آسیب دیده تزریق شد . رئیس پردیس علوم و فناوری ی‌های نوین دانشگاه سمنان اظهار کرد: نتایج این رساله که به صورت دو مقاله ISI در مجلات بین‌المللی Materials Letter و Journal of Controlled Release  به چاپ رسیده است ، نشان داد استفاده همزمان از دو دارو ظرف هفت روز منجر به کاهش التهاب می‌شود و پس از 28 روز کم شدن بافت اسکار و افزایش بازسازی سلول‌های عصبی قابل مشاهده است و علاوه بر این ﺑﺮرﺳﻲ‌ﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮ ﻳﻊ و ﭘﺎﻳﺪار ﺣﺮﻛﺖ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺪل ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻧﺨﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ دو دارو را ﻫﻤﺰﻣﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻧﺸﺎن داد. به گزارش ایسنا- دانشگاه سمنان به عنوان دانشگاه مادر استان و یکی از تاثیرگذارترین دانشگاه های ایران، در سال 1389 به عنوان نخستین  دانشگاه کشور، اقدام به تاسیس پردیس علوم و فناوری های نوین نمود. پردیس علوم و فناوری های نوین در دانشگاه سمنان شامل دانشکده‌های نانوفناوری، بیوفناوری، مهندسی هوافضا و مهندسی انرژی‌های نوین است . این پردیس هم اکنون در 10 رشته گرایش شامل: فناوری نانو- نانومواد، مهندسی شیمی – نانوفناوری، مهندسی پزشکی – بیومواد، مهندسی پزشکی – بیوالکتریک، زیست فناوری میکروبی، هوافضا- سازه‌های هوافضایی، هوافضا- جلوبرندگی، مهندسی سیستم‌های انرژی – سیستم‌های انرژی، مهندسی سیستم‌های انرژی – انرژی و محیط زیست و مهندسی سیستم‌های انرژی – فناوری‌های انرژی دانشجوی کارشناسی ارشد و در 3 رشته گرایش فناوری نانو- نانومواد، مهندسی پزشکی – بیومواد و مهندسی پزشکی – بیوالکتریک دانشجوی دکتری دارد. انتهای پیام