اردوی جهادی دانشجویان در روستای میرآباد بخش قمرود قم