جامعه نیوزباشگاه مشتریان با امکانات ویژه …تعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …وزنه دقیق آزمایشگاهی کالیبراسیون