نمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)چراغ سر ردیف صندلی سینمایی mcrپوست کن پوست سبز بادام درختیآموزشگاه نارون