شارژ کارتریج پرینتر درمحلمیکسرمستغرق واجیتاتوردستگاه ارت الکترونیکیموسسه طراحان مد، طراحی لباس و خیاطی