نوسازی و بازسازیتیرچه استانداردمیز مکش اتو خیاطی و تولیدیآموزشگاه زبان های خارجی پردیسان