اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

۲٨ دی، روز مقاومت و پایداری مردم سنندج در تاریخ
ایسنا/کردستان ۲٨ دی روزی کە حال با گذشت ۳۰ سال و اندی از آن روزها، هنوز در خاطر مردم کردستان جاودانە باقی ماندە و همە از آن بە عنوان روز مقاومت مردم سنندج یاد می‌کنند. ۲٨ دی ماە ۱۳٦٥ روزی بود کە سنندج مورد حملە هوایی جنگندەهای ارتش متجاوز رژیم بعث عراق قرار گرفت و بمب افکن‌های دشمن تعداد زیادی از مردم سنندج را بە کام مرگ فرستاد و آن‌ها را بە لیست شهدای انقلاب اسلامی اضافە کرد. در چنین روزی بود، در حالی کە مردم سنندج بە جریان زندگی عادی خود مشغول بودند، هواپیماهای جنگی عراقی را بر فراز شهر خود دیدند. در همین هنگام بود کە بە صدا در آمدن صدای آژیر و انفجار مردم شهر را در وحشت هولناکی فرو برد. در آن زمانی کە بسیاری از مردم شهر سنندج بە دنبال یافتن پناهگاهی برای در امان ماندن بودند، بمباران شیمایی و بی‌رحمانە رژیم بعث بسیاری از اهالی شهر سنندج را بە شهادت رساند. گرچە بمباران شیمیایی زیاد بە درازا نکشید اما در همین چند دقیقە بیش از ۱٨ نقطە شهر را هدف قرار داد و جان بسیاری از کودکان و زنان و مردان شهر را گرفت. بسیاری از افراد در جریان این حملە بی‌رحمانە همە خانوادە خود را از دستت دادند، خیلی از کودکان شهر یتیم و بی‌سرپرست شدند و بسیاری از مردم شهر بە درجە جانبازی نائل شدند. ۲٨ دی، روزی است کە در آن ۱۲۳ نفر مجروح و جانباز و ۲۲۰ نفر متشکل از کودکان و سالمندان و زنان بە درجە شهادت رسیدند. این روز گرچە سخت و هولناک بود، اما به عنوان روز ملی مقاومت مردم کردستان در طول تاریخ بە ثبت رسیدە است. انتهای پیام