پله گرد فلزی آس استپاینسرت ، مته ، فرز انگشتی ، قلاویز …دستگاه دوخت ریلیسازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فوم