اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آنچه در سمینار
به مناسبت سی و چهارمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) با حمایت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در صربستان و همکاری خانه روزنامه نگاران بلگراد(press centar) سمیناری با عنوان "امام خمینی (ره)؛ حکمت، دین، دولت" برگزار شد. به گزارش ایسنا، در این سمینار بوبانا آنجلکویچ روزنامه نگار از مرکز مطالعات بین المللی اوراسیا، صربولیوب پتروویچ پژوهشگر موسسه مطالعات اروپا، مریم خالقی نژاد پژوهشگر مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه از ایران -به صورت غیرحضوری-  و امیر پورپزشک رایزن فرهنگی سخنرانی کردند. پورپزشک رایزن فرهنگی کشورمان در سخنرانی خود با موضوع بحران هویت از منظر امام خمینی(ره) گفت: مسئله هویت و بحران هویت در اندیشه حضرت امام خمینی (ره) اساسا شالوده و مبنای حرکت انقلابی ایشان را تشکیل می‌دهد. این چالش در زمانه و شرایط فعلی نیز مسئله بسیاری از جوامع درحال توسعه و توسعه یافته است. ریشه انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ ایران هم واکنش به وضعیتی بود که هویت و شخصیت واقعی ایرانیان را منکوب کرده بود و نهضت امام خمینی(ره) درپی بازیابی هویت و شخصیت گمشده و از دست رفته بود. وی افزود: از نظر امام راحل وابستگی هویتی یک ملت سرآغاز وابستگی در دیگر زمینه‌ها خواهد بود. قدرت‌های بزرگ برای تسلط بر کشورهای دیگر ابتدا آنها را از جهت فکری، شخصیتی و هویتی وابسته می سازند و سپس در وابسته ساختن آنها در امور سیاسی، اقتصادی و نظامی توفیق می‌یابند. لذا هر کشور و ملتی که به دنبال استقلال عمل در ابعاد گوناگون می باشد، ابتدا می بایست به بازنگری در هویت تاریخی خود بپردازد و از این جهت به استقلال رسد، تا بتواند روی پای خود بایستد. پورپزشک با برشمردن مهمترین علل بروز بحران هویت از منظر امام خمینی (ره) سه علت اصلی را از نظر امام خمینی(ره)، تبلیغات گسترده و منفی در مورد ضعف و عقب ماندگی هویت و شخصیت مسلمانان و جامعه ایرانی، گسترش فساد و بی بند و باری در بین جوانان و تضعیف و جداسازی فرهنگ خودی از ساختار هویتی جامعه ذکر کرد و گفت: رهنمود امام خمینی(ره) برای برون رفت از این وضعیت خودشناسی و خودباوری وزدودن وابستگی فرهنگی و استقلال فرهنگی است. در ادامه این سمینار مریم خالقی‌نژاد پژوهشگر و عضو انجمن دوستی ایران وصربستان نیز در سخنان خود گفت:  مبانی معرفتی امام خمینی(ره)، در قالب اندیشه های فقهی، فلسفی و عرفانی امام ره، حقیقت «انسان»، به عنوان مهمترین منبع دیپلماسی بیان می‌شود. وی با بررسی محورهای چهارگانه دیپلماسی عمومی شامل ﮔﻔﺘﻤﺎنﺳﺎزی، تبیین گفتمان، اقناع سازی و مدیریت تصویر، تاثیر اندیشه ها و گفتمان حضرت امام راحل را بر دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی مورد برسی قرارداد و گفت: بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی ایران، در معرفی و جهت‌دهی به افکار عمومی و برقراری ارتباط با سایر ملت‌ها و دولت‌ها، نسبت به انقلاب اسلامی و نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران، نقش مهم و اساسی داشته است. وی در ادامه افزود: اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ(ره)، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ و ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬار ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻳﺠﺎد ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺳﻼم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳک ﻣﺪل ﻧﻈﺎم ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﻲ و اﻟﮕﻮﺑﺮداری از ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ، ﺑﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ و ﻣﻔﺼﻞﺑﻨﺪی ﻣﻴـﺎن ﮔﺰارهﻫﺎی دﻳﻨﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻳـک ﻧﻈـﺎم ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺖ اﻟﻬـﻲ و ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﻣﺮدﻣﻲ در اﻳﺮان اﻳﺠﺎد کند. خالقی‌نژاد در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر ﺗﻮﺣﻴﺪﻣﺤﻮری، ﻧﻔﻲ ﺳﻠﻄﻪﮔﺮی و ﺳﻠﻄﻪﭘﺬﻳﺮی، ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﻲ و ﻇﻠﻢﺳﺘﻴﺰی، انقلاب اسلامی که برگرفته از آرمان های حضرت امام خمینی است، گفت: ایشان ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن و ﺣﺘﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از آن، ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﻋﺎﻟﻢ را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗـﺮار داده و موجب شدند انقلاب اسلامی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻓﺮاﻣﻠﻲ، ﺑﻪ ﻳک ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ شود.  صربولیوب پئوویچ  محقق انستیتوی مطالعات اروپا در بخش دیگری از این سمینار در مورد شکل گیری ایدئولوژی انقلابی امام خمینی(ره) به همراه نگاهی به زندگی نامه امام و سیستم سیاسی فلسفی ولایت فقیه و پیروزی در انقلاب اسلامی ایران سخن گفت. وی همچنین اشاره به اهمیت تداوم انقلاب ۱۹۷۹ در صحنه بین الملل و حرکت های ایجاد شده در کشورهایی که پس از ایران ولایت فقیه را به عنوان اصل سیاسی پذیرفته اند از جمله لبنان، عراق، کویت و دیگر کشورها اشاره کرد. صربولیوب گفت: ایده انقلاب توسط ایشان در دهه ۶۰ آغاز شد و مخالفت های ایشان با دولت وقت موجب تبعید به ترکیه و عراق شد و فرزند ایشان در دوران تبعید به احتمال قوی توسط نیروهای امنیتی ساواک به شهادت رسید. امام خمینی از روحانیونی بود که اسلام و سیاست را در کنار یکدیگر می دانست. محقق انستیتوی مطالعات اروپا در ادامه به سخنان امام خمینی(ره) اشاره کرد که حرکت ما هدفی اسلامی دارد و آن هم نه فقط برای ایران و این یعنی ایران نقطه آغازین است و مسلمانان دیگر کشورها باید از جمهوری اسلامی الهام بگیرند. وی افزود: امام شخصیت ناسیونالیستی نداشت و در قبال اهل تسنن ایده برادری را مطرح کرد. این پژوهشگر صرب گفت: در اندیشه های امام، دولت دارای چهار وظیفه اساسی است: -  اجرای عادلانه قوانین شرعی؛ -  مبارزه با ظلم و پایمالی حقوق افراد عادی و مبارزه با فساد مالی و ریشه کنی آن؛  - مبارزه با قوانینی که در برابر دین وضع می شوند؛ -  جلوگیری از دخالت خارجی در مسائل مسلمانان. صربولیوب همچنین به نقل از امام راحل گفت: تئوری صدور انقلاب به دیگرکشورها یکی از ایده ها و اهداف اصلی انقلاب اسلامی ایران بود ولی نه به این منظور که به سایر کشورها حمله و تعدّی کنیم. لیکن با استفاده از رسانه ها و افرادی یا گروه هایی که به نقاط دیگر سفر می کنند می توانیم سایر ملتها را به شیوه ای خاص با اسلام آشنا کنیم که آن را قبول کرده و بپذیرند. در آن هنگام بود که شاهد سفر گروهایی از کشورهای اسلامی عربستان، بهرین، پاکستان و... به ایران شدیم و بدین صورت یک مرکز جهانی خصوصا برای شیعیان در حال شکل گیری بود. آثار امام خمینی به میزان میلیونی در جهان توزیع شد و نیروهای اسلامی لبنان به دو دسته عمل و حزب الله تقسیم شدند. در پی حرکت امام خمینی(ره) افرادی همچون امام موسی صدر، شیخ محمد فضل الله و باقر الحکیم شیوه ولایت فقیه را بعنوان مدلی برای دولت شیعه انتخاب کردند و در پی آن گروه های متعدد اسلامی در کشورهای دیگر از انقلاب ایران الگو گرفتند. در بخش دیگری از این سمینار بوبانا آنجلکویچ تحلیلگر و عضو جنبش بین المللی اوراسیا مسکو-بلگراد در سخنانش با مقایسه حکومت دموکراسی از نظر افلاطون و ارسطو، حکومت اسلامی امام خمینی را حکومتی کامل خواند و گفت،  انقلاب اسلامی ساختار حکومت دموکراتیک را بهبود بخشید و منجر به وجود آمدن نظام جمهوری مبتنی بر دین و اصول دمکراتیک شد. وی گفت: انقلاب اسلامی ایران ماهیتی فرهنگی و مبتنی بر ارزشهای اعتقادی و اخلاقی داشت. انقلاب ایران با شعار نه شرقی و نه غربی برای قدرت های غرب و دوستان صهیونیست شان نوعی زلزله ویرانگر بود. که به نقاط دیگر جهان سرایت کرد ازجمله در نیکاراگوئه که رژیم دست نشانده آمریکا همزمان با وقوع انقلاب اسلامی در ایران سقوط کرد. آنجلکویچ افزود: این انقلاب اولین انقلاب در دوران معاصر بود که در آن مذهب عامل اساسی برای گسترش قیام مردمی بود و نشان داد که قدرت ایمان فراتر از ذهن تحلیلی فعالان سیاسی است. امام خمینی(ره) توانسته بود به درستی مردم را مورد خطاب قرار دهد و رژیم شاه را که خواستگاه منافع انگلیس و آمریکا بود را ساقط کند. هدف امام خمینی(ره) در بسیج همه ملت برای انقلاب با عنوان جهاد سازندگی ایجاد جامعه ای اسلامی و سالم بود. وی در ادامه تصریح کرد: با ساخت جامعه نوین اسلامی، کارشکنی ها و دسیسه ها ادامه یافت و سفارت آمریکا، مرکز فرماندهی این اقدامات از طریق ستون پنجم بود. در این اقدامات بسیاری از یاران امام که ستونهای مستحکم انقلاب بودند، شهید شدند. در کنار حملات تروریستی کشورهای عضو اوپک با اصرار انگلیس و آمریکا قیمت نفت را کاهش دادند. آنجلکویچ یادآور شد: با همه توطئه ها، انتخابات برای تعیین نوع حکومت برگزار شد و ۹۸.۲ درصد از رأی دهندگان انقلاب اسلامی را انتخاب کردند. خوانش اشعاری از دیوان اشعار امام راحل توسط هنرمند جوان صرب به زبان صربی و پخش کلیپ از دیگر بخش‌های این سمینار بود.   این سمینار به صورت زنده از کانال یوتیوب خانه خبرنگاران( Press centar UNS) پخش شد و فیلم کامل آن در سایت و کانال یوتیوب خانه خبرنگاران صربستان بارگذاری شده است. انتهای پیام