بازدید وزیر ارتباطات از پارک فاوای و اداره کل پست خراسان رضوی