دستگاه عرق گیری گیاهانپراستیک اسید 15 اکسیدینزیرپوش ضد عرق با پد ناحیه زیر بغلدستگاه جت پرینتر