مشاوره حقوقی- قبول پرونده های حقوقی …شینگلتعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …ساندویچ پانل - شرکت کبیر پانل