دستگاه بسته بندینمایندگی تعمیرات لوازم خانگی ال …خرید پیچ و مهره صنعتی ساختمانی …کارتن سازی

کدام بخش اشتغال پایدار و ارزان دارد؟