روز اول سفر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به خوزستان