بانک تجارت در ۹ ماهه منتهی به آذر ۱۳۹۸ مبلغ ۵۷ ریال زیان برای هر سهم محقق کرده، که در مقایسه با دوره مشابه قبل ۵۰ درصد کاهش زیان داشته است. به گزارش ایسنا، بنابراعلام بانک تجارت، در این دوره سود وجه التزام تسهیلات اعطایی ۱۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته، حال آن که سهم بانک از درآمدهای مشاع با جهشی چشمگیر به حدود ۱۲۹۵ میلیارد تومان رسیده که ۷۰.۸ درصد نسبت به دوره مشابه قبلی با رشد همراه است. مجموع درآمدها نیز وضعیت مطلوبی داشته و ۷۱ درصد نسبت به دوره مشابه قبلی رشد داشته است. انتهای رپرتاژ آگهی