اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

از آن سردنیا می‌گویند کنسرت ندهید/ چه کسی مرز بی‌شرف و باشرف بودن را تعیین می‌کند؟