بررسی مشکلات اتباع ایرانی و تبادل تجربه در زمینه مناطق آزاد