گیت کنترل ترددمهارکشقیمت صندلی تاشو سینمایی رض کو …دستگاه قلاویززنی