مراسم روز دانشجو با حضور رئیس جمهور در دانشگاه صنعتی شریف

مراسم روز دانشجو با حضور رئیس جمهور در دانشگاه صنعتی شریف