راننده با درآمد عالیاستودیو صدابرداری و تمریناجاره خودرو وتشریفاتسکوبندی آزمایشگاه