مانور سراسری زلزله و ایمنی؛ دبیرستان دخترانه الزهرا(س) مشهد

مانور سراسری زلزله و ایمنی؛ دبیرستان دخترانه الزهرا(س) مشهد