بلکانمایندگی تعمیرات لوازم خانگی ال …الیاف بایکوشینگل

یکسان‌سازی دستمزدها به جای تعیین مزدمنطقه‌ای