اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ایجاد انگیزه و نشاط در دانشگاه و دانشجویان ضروری است
ایسنا/کردستان مدیر فرهنگی و امور فوق برنامە دانشگاە علوم پزشکی کردستان گفت: گسستگی ایجاد شدە در دانشگاه‌ها با حضور دولت تبدیل بە پیوستگی می‌شود و این وظیفە نخبگان و اساتید است کە با ایجاد انگیزە و امید، دانشجویان را نسبت به آیندە روشن این نظام آگاە کنند. محمد سلیمانی در گفت‌وگو با ایسنا به مناسبت روز دانشجو با اشاره به نقش بی‌بدیل دانشجو بە عنوان قشر فرهیختە و آیندەساز توسعه کشور اظهار کرد: ما از این سرمایەهای عظیم انسانی(دانشجو) در کشور غافل ماندەایم. متاسفانە غفلت ما سبب شدە است کە رسانەهای دشمن نقش خود را بەخوبی ایفا کنند و ساز ناامیدی را در کشور و بین جوانان بنوازند. ضرورت ایجاد انگیزه و امید در دانشجویان  مدیر فرهنگی و امور فوق برنامە دانشگاە علوم پزشکی کردستان، تصریح کرد: ناامیدی دانشجویان از آیندە تحصیلی و همچنین بخش عظیمی از فرار نخبگان نتیجە شانتاژهای خبری است و اینگونە نیست کە دشمن برای نخبگان ما در خارج کشور سفرە رنگین پهن کند و تمام امکانات را در اختیارشان قرار دهد. سلیمانی بیان کرد: متاسفانە دشمن در کنار جنگ روانی کە بە راە انداختە در فضای مجازی بە درستی عمل کردە و متاسفانە مسئولان ما از افزایش جو ناامیدی صورت گرفتە در بین دانشجویان غافل ماندەاند. وی اضافە کرد: با حضور دولت سیزدهم، گسستگی ایجاد شدە تبدیل بە پیوستگی می‌شود و این وظیفە نخبگان و اساتید است کە با ایجاد انگیزە و امید، دانشجویان را نسبت به آیندە روشن این نظام آگاە کنند. سلیمانی با اشارە بە اینکە کارهای خوبی در راستای ایجاد انگیزە و امید در دانشجویان صورت گرفتە است، گفت: لازم است در کارگاەهای آموزشی امیدواری و دستاوردها و آیندە کشور برای دانشجویان تبیین شود. اردوهای راهیان نور اقدامی موثر برای تبیین دستاوردهای نظام است وی ادامە داد: یکی از اقدامات انجام شدە در راستای تبیین دستاوردهای انقلاب و کشور بحث اردوهای راهیان پیشرفت است کە خوشبختانە در دانشگاە علوم پزشکی اقدامات خوبی در این حوزە صورت گرفتە است. سلیمانی خاطرنشان کرد: حوزە مدیریت فرهنگی دانشگاە علوم پزشکی کردستان برای ایجاد انگیزە و امیدواری در میان دانشجویان، آن‌ها را بە واحدهای صنعتی استان اعزام می‌کند تا از نزدیک با دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی آشنا شوند. وی خاطرنشان کرد: طی یک هفتە اخیر حدود ۵۰ نفر از دانشجویان علوم پزشکی استان کردستان بە سازمان انرژی هستەای اعزام شدند تا از نزدیک با دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران آشنا شوند. انتهای پیام