ترخیص از گمرک بازرگانلیست قیمت تیرچه پیش تنیدهفرچه غلطکیکانال فلکسیبل