چاپ کارت پی وی سینصب ، تعمیر و راه اندازی انواع …فرچه غلطکیروش اجرای تیرچه پیش تنیده bpico