حوزه علمیه آمادگی پاسخ به ابهامات دستگاه‌ها در علوم انسانی را دارد

حوزه علمیه آمادگی پاسخ به ابهامات دستگاه‌ها در علوم انسانی را دارد