شعر شاعر افغانستانی برای زبان فارسی
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - شعر در سروده نجیب بارور - شاعر افغانستانی - می‌خوانیم: لهجه‌ام درّ دری اما زبانم پارسی‌ست روح من شهنامه است و جسم و جانم پارسی‌ست   از تبار رستم و از زادگاهِ آرش‌ام تیرهایم واژگان است و کمانم پارسی‌ست   این زبان واحد، این پهنای فرهنگ سترگ این جنون عشق در خون رگانم، پارسی‌ست   این زبان رودکی و مولوی و حافظ است گنگ اگر من خواب دیدم، ترجمانم پارسی‌ست   دوست دارم مولوی‌وار این زبان شمس را این زبان شعر و منطق در دهانم پارسی‌ست   هر کجا در من نهال دوستی بنشانده‌اند باغ صلح و آشتی‌ام، باغبانم پارسی‌ست   می‌روم از فرش تا عرش خدا بی‌واسطه راه‌پیمای سلوکم، نردبانم پارسی‌ست   از «اهورا» مانده این آواز در گوش زمان: من خدای مهرم و پیغمبرانم پارسی‌ست!   شوق پرواز است در من بی‌کران در بی‌کران کفتر آزادگی‌ام، آسمانم پارسی‌ست  انتهای پیام