چاپ کارت پی وی سیرزین پلی استر رزین وینیل استر الیاف …دستگاه جت پرینترقالبسازی و پرسکاری

بازگشایی سینما در شهرهای سفید و چند نکته و ابهام !