فروش مواداولیه شیمیایی، پلیمری …قارچ کش _ پراکسیدین .پراستیک اسیدقالبسازی و پرسکاریارائه انواع دستگاه حضور و غیاب

حمایت از واحدهای فناور فعال در حوزه مقابله با کرونا/ماموریت به پژوهشگاه ژنتیک برای تامین نیازها