نقش ویژه یک فرمانده در مهندسی جنگ به روایت سردار فتح‌الله جعفری

نقش ویژه یک فرمانده در مهندسی جنگ به روایت سردار فتح‌الله جعفری