توضیحات رئیس جمهور درباره عضویت ایران در پیمان شانگهای