مس الیاژیوزنه دقیق آزمایشگاهی کالیبراسیونفروش سگ آپارتمانی ، یورکشایرزیرپوش ضد عرق با پد ناحیه زیر بغل