تعمیر تلویزیون ال جینوسازی و بازسازیسایت اینترنتی پرکاربرد motorsearchگیت کنترل تردد

انتخاب استاد دانشگاه خواجه نصیر به عنوان ویراستار در
عکس تزئینی است عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان Associate Editor در یکی از ژورنال‌های انتشارات الزویر انتخاب شد. به گزارش ایسنا، دکتر سید ناصر مقدس تفرشی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه‌ نصیرالدین طوسی به عنوان Associate Editor ژورنال Geotextiles and Geomembranes از ژورنال‌های انتشارات Elsevier، انتخاب شد. وی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران این دانشگاه است. انتهای پیام