اجتماع بزرگ حوزویان در اعتراض به کشتار بیرحمانه مردم افغانستان - قم