نظارت مستقیم سرپرست سازمان هواپیمایی بر بازگشت مسافران اربعین