وان بادیسرورنگجذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …استودیو صدابرداری و تمرین

جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی - ۱۰ تیر