تعمیر و فروش سیستم های مخابراتی …دوره آموزش بازیگریبرنج تک و توکتولید و عرضه بلوک سبک استاندارد