دستگاه جت پرینترمس الیاژیزیرپوش ضد عرق با پد ناحیه زیر بغلمیگلرد کامپوزیت

کارگاه‌های اشتغال در مدارس بلااستفاده خراسان جنوبی ایجاد می‌شوند