تعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …بلکاپراستیک اسید 15 اکسیدینزیرپوش ضد عرق با پد ناحیه زیر بغل

اهدای تجهیزات فرهنگی ورزشی به مناطق کم برخوردار در راستای راهبرد تعریف شده است