اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس امروز با وزیر خارجه دیدار می‌کنند

اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس امروز با وزیر خارجه دیدار می‌کنند