افزایش شیب خروج اعضای هیات علمی علوم پزشکی از بیمارستان‌های دولتی

افزایش شیب خروج اعضای هیات علمی علوم پزشکی از بیمارستان‌های دولتی
رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر اینکه حقوق و دستمزد اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی باید افزایش پیدا کند، گفت: در حال شیب مهاجرت پزشکان از بخش دولتی به بخش خصوصی زیاد شده است و این زیان آور خواهد بود. دکتر حسین قناعتی در گفت و گو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب گفت: دیدگاه بنده این است که حقوق و دستمزد اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی باید افزایش پیدا کند. چرا که جراحی که توسط آنها در بیمارستان های خصوصی انجام می شود از نظر دریافتی قابل مقایسه با بیمارستان های دولتی نیست و من اعتقاد دارم که پزشکان باید در بیمارستان های دولتی و خصوصی دریافتی یکسانی داشته باشند. وی تاکید کرد: متاسفانه در شرایط فعلی تفاوت چند برابری بین دریافتی انجام دهنده یک جراحی در بیمارستان خصوصی با بیمارستان دولتی وجود دارد و ادامه این روند موجب می شود که بخش دولتی کم کم از وجود پزشکان مجرب خالی شود و این افراد به سمت بخش خصوصی کشیده شوند. به گفته رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران، اختصاص حق الزحمه مناسب برای پزشکی که در بخش دولتی کار می کند موجب خواهد شد که آن بخش تقویت شود و نهایتا سود آن به مردم خواهد رسید. دکتر قناعتی خاطرنشان کرد: باید کاری کنیم که دریافتی پزشکان در بخش دولتی افزایش پیدا کند و این به نفع مردم خواهد بود. چرا که در حال حاضر شیب مهاجرت پزشکان به خارج از کشور و شیب مهاجرت پزشکان از بخش دولتی به بخش خصوصی زیاد شده است و این زیان آور خواهد بود.  طبیعی است پزشکی که این تفاوت دریافت‌ها را می‌بیند خروج از دانشگاه دولتی را ترجیح می‌دهد. وی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه دانشگاه برای بهبود وضعیت دانشجویان دستیاری خاطر نشان کرد: برنامه ما برای بهبود وضعیت دستیاران این بود که بتوانیم برای دانشجویان دستیاری وضعیت را به گونه‌ای طراحی کنیم که درآمدی در حد درآمد پزشک عمومی داشته باشند. چرا که کسی که دستیار می شود حدود ۲۸ سال از سن او گذشته است و باید بتواند مخارج زندگی خود را تامین کند. از سویی با هزینه هایی که امروزه در تهران وجود دارد امکان تامین این هزینه ها با حقوقی که دستیاران می‌گیرند عملا وجود ندارد. رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: کمک هزینه دو تا سه میلیونی به هیچ عنوان کفاف هزینه های دانشجویان دستیاری را نمی‌دهد؛ ما نیز اعتقاد داشتیم باید این دانشجویان به اندازه پزشکان عمومی درآمد داشته باشند. این در حالی بود که این دانشجویان در گذشته کارانه دریافت نمی کردند. ما با برنامه ریزی انجام شده و مصوبات جدید دستیاران نیز کارانه دریافت خواهند کرد و نظر معاون آموزشی وزارت بهداشت این است که این دانشجویان در حد پزشک عمومی درآمد داشته باشند. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برنامه افزایش دریافتی دانشجویان دستیاری در وزارت بهداشت تدوین شده و اجرایی می شود و این تصمیم در سطح کشور و شامل همه دانشجویان دستیاری می‌شود. انتهای پیام