بررسی مدارک علمی مرتبط با مجلس توسط SID

بررسی مدارک علمی مرتبط با مجلس توسط SID
به مناسبت روز مجلس، مدارک علمی مرتبط با مجلس در ۵ سال گذشته توسط مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) بازیابی شد. به گزارش ایسنا، به مناسبت روز مجلس، مدارک علمی مرتبط با کلیدواژه پارلمان (parliament) در ۵ سال گذشته بازیابی شد. بر این اساس، اولین مدرک علمی با موضوع پارلمان در سال ۱۸۶۳ منتشر شده و بیشترین تعداد مدرک علمی نیز با تعداد ۱۶۵۹ مربوط به سال ۲۰۱۸ است. تعداد مدارک علمی در سال ۲۰۲۱ نیز برابر با ۱۵۵۵ است. جدول ۱، مؤسساتی را نشان می‌دهد که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با مجلس را در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ منتشر کرده‌اند. بر این اساس، University of Oxford، London School of Economics and Political Science و Universiteit van Amsterdam به ترتیب با انتشار ۹۳، ۸۴ و ۷۳ مدرک علمی، در جایگاه اول تا سوم قرار دارند. جدول ۲ منابعی را نشان می‌دهد که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با مجلس را در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ منتشر کرده‌اند. بر این اساس، Parliamentary Affairs، Journal Of Legislative Studies  و Parliamentary History به ترتیب با انتشار ۱۱۱، ۱۱۰ و ۸۵ مدرک علمی، در جایگاه اول تا سوم قرار دارند. جدول ۳، مدارک علمی پراستناد مرتبط با مجلس در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ را نشان می‌دهد. بر این اساس، موضوعات مربوط به این ده مدرک علمی بیشتر مربوط به مقررات و علوم اجتماعی هستند که از این میان عنوان مقاله‌های "European union regulations on algorithmic decision making and a "right to explanation" با ۴۰۸ استناد، "Coalitions in parliamentary government" با ۲۲۷ استناد و "Health safety issues of synthetic food colorants" با ۱۹۵ استناد، در جایگاه اول تا سوم قرار دارند. در این گزارش حوزه‌های موضوعی مدارک علمی مرتبط با مجلس در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، اکثر این مدارک در حوزه‌های موضوعی علوم اجتماعی، هنر و علوم انسانی و اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی نگارش شده است که هر سه موضوع مربوط به حوزه علوم انسانی هستند. همچنین در این گزارش کشورهایی که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با مجلس را در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ منتشر کرده‌اند به ترتیب انگلستان، آمریکا و آلمان با ا نتشار ۱۵۵۱، ۸۲۱ و ۷۵۱ مدارک علمی هستند، که در این میان ایران نیز با انتشار ۳۰ مدرک علمی در جایگاه ۴۴‌ام قرار دارد. در پایان گزارش نیز کلمات کلیدی به کار رفته در مدارک علمی مرتبط با مجلس در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ معرفی شدند. بر این اساس، european parliament، european union، elections، democracy و political parties به ترتیب پربسامدترین کلمات کلیدی در مدارک علمی مرتبط با مجلس هستند. همچنین covid-۱۹، coronavirus، pandemic، state of emergency، legislative oversight به ترتیب جدیدترین کلمات کلیدی در مدارک علمی مرتبط با مجلس هستند که با توجه به شیوع ویروس کرونا در جهان، سه کلمه کلیدی جدید مرتبط با مجلس در مورد این ویروس است. انتهای پیام