جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با حضور رییس جمهور